Gdy pracownik nie stawia się na szkolenie BHP

Obowiązek skierowania pracownika na okresowe szkolenie BHP ciąży na pracodawcy. To on musi zarządzić termin szkolenia i poinformować o tym podwładnych, którzy wezmą w nim udział. Z kolei pracownik, o ile nie wystąpią jakieś sytuacje nadzwyczajne, musi stawić się na szkoleniu. Jeśli tego nie zrobi, czekają go określone i dotkliwe konsekwencje. Jakie? To wyjaśniamy w naszym poradniku.

Pracownik nie może odmówić udziału w szkoleniu okresowym BHP

Wynika to wprost z Kodeksu pracy. Zarządzenie szkolenia BHP zgodnie z obowiązującym trybem obliguje pracownika do udziału w szkoleniu. Nie może on z byle jakiego powodu nie stawić się w wyznaczonym terminie. Jeśli do tego dojdzie, jest to traktowane na równi z nieobecnością w pracy, z czego pracownik musi się wytłumaczyć.

Oczywiście życia bywa nieprzewidywalne i może się zdarzyć, że z jakichś obiektywnych przyczyn pracownik nie mógł wziąć udziału w szkoleniu okresowym BHP. Jeśli jego tłumaczenia są wiarygodne, pracodawca powinien je zaakceptować i wyznaczyć nowy termin szkolenia.

Ważne!

Prawo nie zezwala pracodawcy na obciążenie pracownika kosztem organizacji dodatkowego szkolenia w innym terminie.

Jak można ukarać pracownika?

Niestawienie się na szkoleniu BHP, które nie zostało wiarygodnie uzasadnione, to przykład ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Pracownik łamie kilka zapisów Kodeku pracy, m.in. nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W takiej sytuacji pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany z wpisem do akt osobowych. Opcjonalnie w grę wchodzi jeszcze kara pieniężna, która może zostać nałożona na pracownika równolegle z np. naganą. Polskie przepisy traktują niestawienie się na szkoleniu BHP na równi z chociażby przyjściem do pracy w stanie nietrzeźwości.

Warto wiedzieć

Nałożoną na pracownika i zapłaconą przez niego karę pieniężną pracodawca musi przeznaczyć na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Jednocześnie pracodawca wyznacza pracownikowi kolejny termin odbycia okresowego szkolenia BHP. Jeśli i ten zostanie przez pracownika zbagatelizowany, będzie to podstawą do rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca może również zwolnić pracownika ze skutkiem natychmiastowym, jeśli z powodu niestawienia się na szkoleniu BHP nie będzie on dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków służbowych z uwagi na przekroczenie terminu odbycia szkolenia  - np. minęło wymagane 5 lat od momentu ostatniego szkolenia okresowego BHP.